יום שלישי, 12 בינואר 2016

לשון הרע /מאת עו"ד עינב זכאי ממשרד עו"ד נועם קוריס...

לשון הרע /מאת עו"ד עינב זכאי ממשרד עו"ד נועם קוריס
"לא תלך רכיל בעמך" (ויקרא י"ט, ז"ט) כבר מימי התנ"ך ישנו איסור לרכל והכוונה בזמן המודרני היא לפגיעה בשמו הטוב של האדם
לשון הרע מאוגד בחוק לשון הרע, התשכ"ה – 1965 זו יכולה להיות אמירה או ביטוי אשר פוגע בשמו הטוב או בכבודו של האדם או של קבוצת אנשים ואף פגיעה בתאגיד, במוניטין שלו וכך יפגע שמו הטוב של התאגיד ועל כך ארחיב בהמשך.
פרסום לשון הרע יכול להיחשב כעוולה אזרחית ואף כעבירה פלילית.
במידה והפרסום ייחשב כעוולה אזרחית הסעדים יהיו לפי חוק לשון הרע ופקודת הנזיקין, ובמידה והתקיימה עבירה פלילית תוטל סנקציה של עד שנת מעצר אחת.
כשישנו מצב של פרסום העלול לפגוע בשם הטוב יש להביא לשיקול גורמים של חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת לעומת פגיעה בשמו הטוב של האדם ולהכריע מה גובר על מה.
סעדים-
במידה ובית המשפט יחליט כי אכן התקיימה פגיעה בשם הטוב הוא יוכל להעניק סעדים לפי סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע  - אדם שפגעו בשמו הטוב יוכל לתבוע בגין כך פיצוי ללא הוכחת נזק ולהיות זכאי לקבל עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק, כאשר מדובר בתאגיד עלינו להוסיף את ס' 10 לפקודת הנזיקין הרי שמדובר בפגיעה של המוניטין של החברה וככזה יהווה פגיעה בשמה הטוב של החברה.
יפים לעניין זה הדברים שאמר השופט אייל דורון בת.א. (שלום חיפה) 32559-11-09 קבוצת בראל נכסים בע"מ נ' גפן 79 בע"מ ואח' בפסק דינו מיום 12.2.2012 קבע השופט כי הנתבעים אכן פרסמו לשון הרע על התובעת, ודן בהרחבה בשאלה אם הוראת סעיף 10 לפקודה מונעת ממנו לפסוק לתובעת פיצוי ללא הוכחת נזק לפי סעיף 7א לחוק לשון הרע.
מסקנתו החד משמעית של השופט דורון היא כי ניתן לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק גם לתאגיד.
            "מן הפסיקה הנ"ל עולה כי תכלית חקיקתו של סעיף 7אלחוק לשון הרע – משולשתתכליתאחת יכול ונובעת מן הפגיעה הרגשיתהבלתי ממוניתהעשויה להיגרם לאדם בשר ודםכתוצאה מן הפרסום הפוגעעל תכלית "בלתי ממוניתזו שמה הגישה הראשונה שפורטהלעיל את הדגשאך ביסוד חקיקת הסעיף עומדות שתי תכליות חשובות נוספות – מטרההרתעתיתכפי שנאמר במפורש בדברי ההסבר להצעת החוק ("הצעת חוק זו באה להרתיעמוציאי לשון הרעבדרך של קביעת סנקציה של פיצויים ללא הוכחת נזק" - ה"ח 2748,התשנ"חעמ' 568); ומטרה ראייתיתהנובעת מן הקושי המובנה להוכיח נזק ממון הנגרםכתוצאה מפגיעה בשם הטוב.
שתי תכליות אלה מתקיימות באותה מידה הן לגבי אדם בשר ואדם הן לגבי תאגיד. "
"ניתן לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזקמכוח סעיף 7אלחוק לשון הרעגם לטובת תאגיד."
ניתן לראות גם את הדברים אשר נאמרו בת"א 920/95 כדורי פיתוח עירוני בע"מ נ' ארנוןתק-מח 99(1), 4611 (1999) –
"אין אנו מוצאים הבדל בין נפגע בשר ודם לבין נפגע שהנו תאגידכל אימת שהמדובר בסוגפגיעה המשליך על המוניטין העסקיהשם הטוב מהווה חלק מהמוניטין ופגיעה בו משליכהעל המערכת העסקיתכך אם המדובר בעסק של אדם רגיל וכך אם המדובר בעסק של תאגיד".

·          


מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס


עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר